സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷkhaleelshamras

മൌനം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്‌
കോപം വെറുപ്പിന്റേയും .
പുഞ്ചിരി മൌനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് .
അട്ടഹാസം കോപത്തിന്റേയും .
മൌനത്തിനപ്പുറത്ത്
ശാന്തമായൊരു ആത്മാവിന്റെ വസന്തമാണ് .
കോപത്തിനപ്പുറത്ത്
ആത്മാവ് കത്തിയെരിയുകയാണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras