ചോദ്യങ്ങൾ khaleelshamras

ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങളാണ് 
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന 
ഓരോ നിമിഷവും .
ഓരോ മനുഷ്യരായി ,സംഭവങ്ങളായി 
ആ ചോദ്യങ്ങൾ 
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന 
ചോദ്യകടലാസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു .
ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം 
നിനക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് .
നീ തീർച്ചയായും അവക്കൊരു ഉത്തരം 
കുറിച്ചിട്ടേ പറ്റൂ .
സ്നേഹമായി ,കാരുണ്യമായി 
അറിവ് നേടലായി 
സമയം കലഞ്ഞുകുളിക്കാതിരിക്കലായി 
നീ ശരിയുത്തരങ്ങൾ കുറിച്ചിടുന്പോൾ ,
കോപമായി  ,വിവേചനമായി
അസൂയയായി
സമയം പഴാക്കലായി
നീ തെറ്റുത്തരങ്ങളും കുറിച്ചിട്ടു പോവുന്നു .
ജീവിതമാവുന്ന ഉത്തരകടലാസിൽ
നന്മയുടെ ശരിയുത്തരങ്ങൾ മാത്രം കുറിച്ചിടുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras