ജീവിത ലക്ഷ്യം .khaleelshamras

ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ,
ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഓരോ
നിമിഷത്തേയും
ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാക്കണം .
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയിൽ
നിനക്കുള്ള മുതൽകൂട്ടുകൾ
ക്ഷമയും ,സ്നേഹവും അറിവുമാണ് .
അവ കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുക .
വാക്കുകളായും പ്രവർത്തികളായും
അവ പ്രതിഫലിക്കണം .
നല്ലവാക്ക് പറയുക .
നിന്റെ നാവിന് മറ്റൊരാൾക്ക്
നൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം അറിവ് ആണ് .
അറിവ് നേടലും പങ്കുവെക്കലുമാവണം
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം .
ആ അറിവിനെ സ്വൊർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാക്കലും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras