മരണത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ khaleelshamras my diary

സ്വൊന്തം മരണവും കാത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നാം.
മരണത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിന്ന് 
ജീവിതത്തോടും ഈ സമയത്തോടും 
വിടപറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന 
നമുക്കിടയിൽ എന്തിനാ 
ഒരു വൈരാഗ്യം .
എന്തിനാ നാം പരസ്പരം 
അസൂയ പെടുന്നത് .
ഈ ഇത്തിരിപോന്ന ജീവിത നിമിഷങ്ങളിൽ 
എനിക്കും നിനക്കും 
വേണ്ടത് ഇത്തിരി സ്നേഹം മാത്രം .
അല്ലാതെ 
സന്പത്തിന്റെയോ പതവിയുടേയോ 
പേരിൽ എനിക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ 
പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കലല്ല .
പരസ്പരം കുറ്റം പറയലല്ല .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras