മനശാന്തി khaleelshamras my diary

ഭാഹ്യ ലോകത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ
പാറിപോവാനുള്ളതല്ല നിന്റെ മനശാന്തി .
ഭാഹ്യ ലോകത്തെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനും
നിന്റെ ക്ഷമയുടേയും ,ധൈര്യത്തിന്റെയും
കവാടങ്ങൾ തകർത്ത്
ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല .
ഭൂമിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്
ചന്ദ്രനെ ഇളക്കാത്തപോലെ .
അവ രണ്ടും രണ്ട് ദിശയിലാണ് .
ഇനി നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ മാസ്സിന്റെ ശാന്തി
തല്ലിതകർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാതി
നീ മാത്രമാണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras