സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും
വായുവും സൂക്ഷ്മജീവികളും
അണുവും കോശവും
എഴുതപെട്ട ഒരു വഴിയിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു .
അവയെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
മതങ്ങൾ ഈശ്വരനെന്നു വിളിച്ച ,
ശാത്രം ഇനിയും നാമകരണം ചെയയാൻ മടിക്കുന്ന

ഈശരനെന്ന ശക്തിയുടെ
വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അവ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു .
അങ്ങിനെ അവയുടെ ജീവിതം
ആ ദൈവത്തിനു മാത്രം സമർപ്പിക്കപെട്ട
പ്രാർഥനയും ആരാധനയുമാവുന്നു .
ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വൊതന്ത്ര മനസ്സിന് മാത്രം
തെറ്റുപറ്റുന്നു .
സൂര്യനേക്കാളും സൂക്ഷ്മാണുവിനേക്കാളും
ശക്തനായ മനുഷ്യന്
അവയുടെ അർപ്പണരീതി പകർത്താൻ പറ്റാതെ പോവുന്നു .
ഭൂമിയിലെ ഭിവങ്ങളെല്ലാം
ന്യൂനപകഷമായ മനുഷ്യർക്കുള്ള സമ്മാനമായിട്ടും .
മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ട്ടികളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി
അവൻ അവനോടെറ്റവുമടുത്തുള്ള
ഈശ്വരനെ നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ മടിക്കുന്നു .
ആ  ശക്തിയെ ഒരു നക്ഷത്രത്തെപോലും സൃഷ്ട്ടിക്കാനിനിയും
കഴിയാത്ത സ്ടിഷ്ട്ടികൾക്ക് പങ്ക്കുവെക്കുന്നു .
ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രം
എല്ലാം സമർപ്പിക്കെട്ട മനസ്സ് പാകപെടുത്തുക .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras