അവസരങ്ങൾ khaleelshamras

അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ
തേടി വരാനുള്ള ഒരതിഥിയല്ല .
മറിച്ച് അവ
നിൻറെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന
ഒരു പങ്കാളിയാണ് .
അന്വേഷണത്തിന്റേയും പ്രയത്നത്തിന്റേയും
ഭാഷയിൽ നീ അവസരങ്ങളോട്
സംവാതിക്കുക .
അവയെ തട്ടിമാറ്റാതിരിക്കുക .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്