സംത്ർപ്ത്തി khaleelshamras. my diary

ലഭിച്ചതിൽ സംത്ര്പ്ത്തനാവുക .
ഉള്ളതിൽ സംത്രപ്തനാവാതെ
മറ്റൊന്നിനായി അന്വേഷിച്ച്
അത് സ്വൊന്തമാക്കിയാൽ
അതും നിനക്ക് സംത്ര്പ്ത്തി നൽകില്ല .
കാരണം സംത്ര്പ്ത്തിയും അസംത്ര്പ്ത്തിയും
മനുഷ്യ ശീലങ്ങളാണ് .
ഈ നിമിഷം നിനക്കുള്ളതിൽ
സംത്ര്പ്ത്തനായി
കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി
പ്രയത്നിക്കുക .

Popular Posts