ക്ഷമ khaleelshamras my diary

ഒരാൾ ക്ഷമിച്ചാൽ
വലിയൊരു ഭൂകന്പം ഒഴിവാകും .
രണ്ടാളും ക്ഷമിച്ചാൽ
സ്വർഗത്തിലെ പോലെ സുന്ദരമായൊരു
ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കപെടും .
അതുകൊണ്ട് സന്തോഷകരമായൊരു
ഒരു ജീവിതം എന്നും നിലനിർത്താൻ
ക്ഷമിക്കാൻ ശീലിക്കുക .

Popular Posts