അയാൾക്കായി നീ khaleelshmras diary

നീ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ ,
നിന്നെ സ്വൊയം തിരിച്ചറിയാതെ പോയ പാവത്താൻ .
നീ ജീവിക്കുന്നു ആർക്കോ വേണ്ടി .
നിനക്ക് പ്രിയപെട്ടവരിലോന്നും ഇടം പിടിക്കാത്ത ആർക്കൊ വേണ്ടി .
അവരെ നെതാവെന്നൊക്കെ നീയും നിന്നെ പോലുള്ളവരും വിളിച്ചു .
നീ ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ചോ
അയാൾ നിന്നെ ഒന്നുകണ്ടാപ്പോൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പോലുമില്ല .
നിന്റെ ഹ്രദയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന
അയാളുടെ രൂപവും അയാള് കണ്ടില്ല .
അയാൾക്ക്‌ നിന്നോട് ഒരു കൂറുമുണ്ടായിരുന്നില്ല
നിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തോടും ,
അയാൾക്ക്‌ കൂർ അയാളോട് മാത്രമായിരുന്നു .
അതുകൊണ്ട് പതവികൾ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ
അയാൾ എതിർ ചേരിയിലേക്ക് മാറി .
ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി
നിന്റെ ജീവിതവും സമയവും ത്യചിക്കണോ .
നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിനായി
ചയ്തുതീർക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
വേറെയില്ലേ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്