വിജയം khaleelshamras

വിജയം പാൽപായസമാണേൽ
പരാജയം മരുന്നാണ് .
തിരുത്തൽ എന്ന മരുന്ന് .
വിജയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്
യദാർത്ഥത്തിൽ ജീവിത വിജയം .
ആ ശ്രമത്തിലെ ഓരോ ചുവടുവെയ്പ്പും
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർത്തീകാരണമാണ് .
പരിശ്രമിക്കുക
നിന്റെ ജീവിത നിമിഷങ്ങളെ
പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കുക .
സ്നേഹവും നന്മയും മുറുകെപിടിക്കുക .
ഉത്തരമെന്തായാലും
അതെഴുതാൻ നീയെടുത്ത പരിശ്രമമാണ്
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം .
അതാണ്‌ വിജയം.
എല്ലാവർക്കും അവസാനം ഒരു ഉത്തരം കുറിച്ചിടാനേയുള്ളൂ
മരണമെന്ന ഒറ്റ ഉത്തരം .
അതുവരെയുള്ള ഓരോ ജീവിത നിമിഷത്തെയും
ഫലപ്രതമായി വിനിയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്
നിനക്ക് ചെയയാനുള്ളത് .
അതാണ്‌ വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്