ചർച്ചകൾ khaleelshamras

രാഷ്ട്രീയവും മതവും 
മനസ്സിന് നല്കേണ്ടത് 
സമാധാനമാണ് .
എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന 
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 
രാഷ്ട്രീയവും മതവും ചർച്ച
ചെയ്യുന്പോൾ 
അത് നിന്റെ മനസ്സമാധാനത്തെ 
വെട്ടിമുറുക്കിയ കത്തിയാവുന്നുവെങ്കിൽ 
ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുക .
ആ ചർച്ചകളിൽ നിനക്കൊരു പങ്കുമില്ല്ല .
സ്വൊന്തം സമാധാനവും 
ആശയ വൈരുദ്യത്തിലും 
മനുഷ്യസ്നേഹം മുറുകെപിടിക്കാനും 
കഴിയുമെങ്കിൽ 
ആ ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാവുക .
 KHALEELSHAMRAS 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്