അധികാര രാഷ്ട്രീയം khaleelshamras my diary

അധികാര രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുക .
ഒരു സന്പന്നന് ജനത്തോട്‌ കൂറുണ്ടെങ്കിൽ
അയാളുടെ സന്പത്തിന്റെ
നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കായി
ചിലവാക്കി കാണിക്കട്ടെ .
എന്നിട്ട് അതേ ജനം പറയട്ടെ
ഇയാളെ ഞങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധി ആക്കട്ടെ എന്ന് .
അല്ലാതെ പണത്തിന്റെ കരുത്തിൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേരിയെ വിലക്കുവാങ്ങി
പ്രതിനിധിയാവാൻ മത്സരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അത് സ്വൊന്തം ആഹ്നക്കാരം കാട്ടാൻ വേണ്ടിമാത്രമാണ് .
തന്റെ സന്പത്ത് കൂട്ടാൻ അധികാരത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങാനാണ് .
അതിൽ ജനത്തോടുള്ള കൂർ ഇല്ല .
എല്ലാ വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
അധികാരമില്ലാതെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്
മുൻഘടന നല്കേണ്ടത് .
ആ പ്രവർത്തി കണ്ട് ജനം അതിലേതെന്കിലും ഒരു കൂട്ടർക്ക്
അധികാരം സമ്മാനിച്ചോട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്