വലിയവനല്ല നീ khaleelshamras my diary

നിന്റെ അറിവ് നിനക്ക് നേടിത്തന്ന ഡിഗ്രികളോ
നിന്റെ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിനക്ക് നേടിതന്ന പതവികളോ
ധനം നിനക്ക് നേടിത്തന്ന സന്പാദ്യങ്ങളോ .
നിന്നെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ വലിയവനാക്കുനില്ല .
നിന്റെ സ്വൊഭാവത്തിലെ നിഷ്കളങ്കതയും ,
സേവനപ്രവർത്തങ്ങളിലെ ആത്മാർത്ഥതയും ,
ഉപകാരപ്രതമായ അറിവും
ധൂർത്തടിക്കാതെ
എന്നാൽ പാവങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന ധനവുമാണ്
നിന്നെ വലിയവനാക്കുന്നത് .
അത് നിന്നെ വലിയവനാക്കുന്നത്
ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ല മറിച്ച് . .
നിന്റെ ജീവനേക്കാൾ നിന്നോടടുത്ത് കിടക്കുന്ന
 എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്പിലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്