ആത്മീയത khaleelshamras my diary

സ്വൊന്തം ജീവനേക്കാൾ മനുഷ്യനോടടുത്ത് 
കിടക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള 
മനുഷ്യന്റെ അത്മബന്തമാണ് 
ആത്മീയത .
ആ ഒരു ആത്മബന്ധത്തെ 
സാന്പത്തികമായി ചൂഷണം 
ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും 
മഹാഭൂരിപക്ഷം പുരോഹിതന്മാരും 
എന്ന് വേദഗ്രന്ഥം മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരിക്കെ 
അതിലൂടെ അവർ 
ദൈവവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൽനിന്നും 
വ്യതിചലിപ്പിക്കുമെന്നും 
മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കെ .
അന്തമായ പരോഹിത്യ പ്രണയം 
ഉപേക്ഷിച്ച് 
ഉള്ളിലെ ആത്മീയത ധ്ര്ടമാക്കുക .
അവരെ അന്തമായി പിന്പറ്റാതെ 
വേദ ഗ്രന്ഥവും തിരുധൂതരുടെ ജീവിത പാഠങ്ങളും 
അറിവിന്റെ മാനദണ്ടമാക്കുക .
ഈ പണ്ഡിതന്മാർ
 നമ്മെ കായയോഴിയുന്ന 
ഒരു ദിനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവാചകൻ 
മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരിക്കെ .
ആ പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് പറയും 
നിങ്ങൾക്ക് ഭുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാന്മായിരുന്നില്ലേ .
ഞങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ ആരു പറഞ്ഞു .
ഉള്ളിലെ ആത്മീയത 
ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നു എന്ന അറിവോടെ 
നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം കാഴ്ച്ച വെക്കുക . 
അറിവ് നെടുക 
അറിവ് പറഞ്ഞു തരുന്നവരിലേക്ക് എത്താനല്ല 
മറിച്ചു 
ഈ ആത്മീയത എന്ന 
ദൈവവും നീയും തമ്മിലുള്ള 
ആത്മബന്തം ധ്ര്ടമാക്കുക .
അതിനായി അറിവ് അന്വേഷിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്