കാഴ്ച്ചപാടുകൾ khaleelshamras diary

അറിവ് നേടുക
അറിവ് പകർന്നു നല്കുക .
സ്വൊന്തം വിജയത്തിനായി ശ്രമിക്കുക .
മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിലും
സന്തോഷിക്കുക .
നിന്റെ വാക്കുകൾ
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ
അരിഞ്ഞെടുത്ത കത്തിയാവരുത് .
സ്വൊന്തം കാഴ്ച്ചപാടുകൾ
നിനക്ക് പറയാം .
അത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപെടുതിയാവരുത് .
തെറ്റുകൾ തിരുത്തികൊടുക്കാൻ
നിനക്ക് ഭാത്യതയുണ്ട് .
ആ തിരുത്തൽ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ
ആവരുത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്