ചിന്തയെന്ന ക്യാമറ khaleelshamras diary

മനസ്സ് ചിന്തകളാവുന്ന ക്യാമറയിലൂടെ
ഓരോ നിമിഷവും ഓരോരോ
ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയാണ് .
നിന്റെ വ്യക്തിത്വം
ആ ചിത്രങ്ങളുടെ
ഭാഹ്യ പ്രതിഫലനങ്ങളാവുന്നു .
ചിലപ്പോൾ സ്വൊപ്നങ്ങളായി
അവ നിന്റെ മനസ്സിൽ
വീണ്ടും ദ്രശ്യവൽക്കിരക്കപെടുന്നു .
നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ
ക്യാമറയാവട്ടെ നിന്റെ ചിന്തകൾ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്