സുഖം khaleelshamras diary

നിന്നെ സുഖിപ്പിച്ച
പ്രവർത്തിയും വാക്കും
മാത്രം സമൂഹത്തിൽനിന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക .
എല്ലാവരും സ്വൊന്തം സുഖം മാത്രം
ലക്ഷ്യം വെച്ചവരാണ് .
അവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തിയും
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്
മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നോ എന്നുപോലും
അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല .
നിനക്ക് അവരുടെ ചെയ്തികൾ കൊള്ളും
കാരണം നീയും അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് .
എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക്‌ അസ്ത്രങ്ങൾ പായിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന്
കരുതിയിരിക്കുന്നവൻ .
ഒന്നറിയുക ഇവിടെ ആരും
മറ്റൊരാളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒന്നും ചെയ്യുനില്ല
എല്ലാവരും ഞാനാണ് വലിയവൻ
എന്ന അഹങ്കാരഭാവത്തിൽ
എന്തൊക്കെയോ കാട്ടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .
അതൊകൊണ്ട് മാറ്റൊരാളുടെ നാവിൽനിന്നൊ
പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നോ വരുന്ന
ഒന്നും നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ .
മൈ ഡയറി khaleelshamras

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്