പരാജയത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം khaleelshamras

ചിലപ്പോൾ നീ സമയത്തിന്റെ മൂല്യം 
ഉൾക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ 
ജീവിക്കുന്നു .
മറ്റുചിലപ്പോൾ സമയം നിനക്കൊരു 
ശ്മശാനമാവുന്നു .
അലസതയുടെ ശ്മശാനം .
വിലപ്പെട്ട നിന്റെ ജീവിതത്തെ 
ജീവനോടെ നീ അവിടെ 
കുഴിച്ചു മൂടുന്നു .
ഒന്നറിയുക അലസതയുടെ 
ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നീ നിന്റെ 
ജീവിതത്തെ മറമാടുമ്പോൾ 
അവിടെ സുഗന്തമാണെന്ന് 
നിനക്ക് തോണിയേക്കാം .
പക്ഷെ പിന്നീട് 
വരുന്നത് പരാജയത്തിന്റെ 
ദുർഗന്ധമായിരിക്കും .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras