സുഗന്തംkhaleelshamras

നീ വസ്ത്രത്തിൽ പൂശിയ സുഗന്തം
ചെന്നെത്തേണ്ടത്‌ നിന്റെ മനസ്സിലാണ് .
നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അകാശമാവണം
ആ സുഗന്തം .
ആ ആകാശത്തിനു താഴെ
നീ ചെയയുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയിടേയും
വായു ആവണം ആ സുഗന്തം .
ഒന്നറിയുക
നീ പൂശിയ സുഗന്തം ആസ്വദിക്കാൻ
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപെട്ട ഒരു ജീവൻ
കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് .
അത് നിന്റെ ജീവനാണ് .
നിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നും
പ്രവർത്തികളിൽനിന്നും  ഒക്കെ
ആ സുഗന്തം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്‌
പരക്കട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras