മരണത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയിരിക്കാം .khaleelshamras

അയാളുടെ മൌനങ്ങൾ
അയാളുടെ ശാന്ത മനസ്സിന്റെ സംസാരമായിരുന്നു .
ആരേയും കുറ്റം പറയാത്ത അയാളുടെ നാവ്
ആതർഷ വൈരുദ്യത്തിനിടയിലും
എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കാൻ പാകപെടുത്തിയ
മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു .
സ്വൊന്തം ആരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കാൻ
അയാൾ കാണിച്ച സൂക്ഷ്മത
മരണത്തെ തന്നിൽ നിന്നും ഓട്ടി അകറ്റാനായിരുന്നു .
കാരണം ഒരു വശത്ത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന
സ്വൊന്തം ഇണക്കും
പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന
പിന്ച്ചോമനകൾക്കും തന്റെ സാനിത്യവും  പ്രയത്നവും
വേണമെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു .
എന്നിട്ടും ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ
മരണം വന്ന് മാച്ചു കളഞ്ഞവരിൽ 
അയാളും പെട്ടു .
മരണത്തെ തട്ടിമാട്ടാനുള്ള എല്ലാ സൂക്ഷ്മതക്കൊടുവിലും
ഈ ഒരു ഇളം പ്രായത്തിൽ
മരണം എന്തിനയാളെ മാറോടണച്ചു ഭൂമിയിൽനിന്നും യാത്രയാക്കി .
ഒരു പക്ഷെ മരണത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയിരിക്കാം .
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras