അലസത എന്ന ശ്മശാനം khaleelshamras

അലസനായി നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ
നിനക്ക് നിന്നെ നഷ്ടപെടുന്നു .
 അലസത ഒരു ശ്മശാനമാണ്
ജീവനോടെ മനുഷ്യനെ
കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ശ്മശാനം  .
ഓരോ നിമിഷത്തിന്റെയും കരങ്ങളിൽ
നിനക്ക് വേണ്ടെതെല്ലാമുണ്ട് .
അലസതയുടെ ശ്മശാനത്തിൽ
പോയൊളിക്കാതെ
പ്രയത്നത്തിന്റെ ലോകത്ത്
ജീവിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras