അശുഭം khaleelshamras diary

അശുഭകരമായി ഒന്നുമില്ല
നിനക്ക് ചുറ്റും എല്ലാം നിനക്കനുകൂലമാണ്
ഇനിയെന്തെങ്കിലും അശുഭകരമായി
തോണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ട്ടിയാണ്
അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് .
പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ
അനുകൂല മാക്കുക എന്നത്
നിന്റെ ഭാദ്ധ്യതയാണ് .
അത് പ്രതികൂലമായി തോണുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം
 നീ ഭാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും
തോറ്റോടി എന്നാണ് .
ഒരു തെറ്റിനും
മറ്റുള്ളവരെ പഴിചാരാതിരിക്കുക
ഉത്തരവാദിത്വം
സ്വൊയം ഏറ്റെടുക്കുക .
തിരുത്തുക .
അശുഭം 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras