അറിവ് khaleel shamras

ഓരോ നിമിഷവും നീ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാവുക .
അറിവിന്റെ രത്നകല്ലുകളുമായി
സമയം നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു .
അവയെ
ചിന്ത്തയുടെയും   വായനയുടേയും
കയ്കൾകൊണ്ട്
സ്വൊന്തമാക്കുക .
അറിവിന്റെ മാധുര്യം നുകർന്ന്
നിന്റെ ആത്മാവ് സദാ
ഊർജ്ജസ്വൊലനായി  നിലനിൽക്കട്ടെ ,
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാവാൻ
നീ ആർജ്ജിച്ച അറിവ് ഒരു നിമിത്തമാവട്ടെ .
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras