ഒളിസങ്ങേതം khaleelshamras

കള്ളന്മാർക്കും ചൂഷകന്മാർക്കും
ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സങ്കേതമായി മതങ്ങൾ മാറുന്നുവോ .
നിയമ പാലകർ
ഉള്ളിൽ കള്ളനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
കയറാൻ മടിച്ച സങ്കേതം .
ഭരണാതികാരിക്കൽ
കള്ളനെ പിടിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കുന്നതിനു പകരം
കള്ളത്തരങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞവരെ
തുറങ്കിലിടാൻ ആങ്ക്ജാപിക്കുന്നു .
മതങ്ങൾ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വർണമാണ്
ലളിത ജീവിതം നയിച്ച്
നന്മയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി
സ്വൊന്തം ജീവിതസുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ച്
പടുത്തുയർത്തിയ ജീവിത സംഹിതകൾ
ഇന്ന് പിശാജ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണോ ?
  

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras