മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികൾ khaleelshamras

ഇവിടെ ആരും ആരുമായി മത്സരിക്കുന്നില്ല .
എല്ലവ്വരും മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികൾ മാത്രം .
ആ യാത്രയിൽ
മനുഷ്യർക്കിടയിലെ കുറേ കളി തമാശകൾ .
അതാണ്‌ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും .
ചിലർ താനൊരു
മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരിയാണെന്ന സത്യം
മറന്നു പോവുന്നു .
അവർ ക്രൂരരും സ്വാർത്തരുമാവുന്നു .
ചിലർ ഞാനൊരു സഞ്ചാരി മാത്രമാണെന്ന സത്യം
ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു .
അവർ സ്വൊന്തം വിജയത്തിനായി
പ്രയത്നിക്കുന്നു
മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാനും
പരിശ്രമിക്കുന്നു .
താൻ ജയിച്ചാലും മറ്റവൻ ജയിച്ചാലും
അവൻ ഹാപ്പി .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്