പ്രവർത്തി khaleelshamras my diary

ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും
ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും
ചെയ്ത ശേഷവും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകണം .
ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും
നീ നന്ദി രേഘപെടുത്തുക .
നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകാത്ത
പ്രവർത്തി
നിൻറെ ജീവിത പരാജയത്തിലേക്കുള്ള
വഴിയാണ് .
അതുകൊണ്ട്
ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും
ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്