പുതുപുത്തൻ നിമിഷങ്ങൾ .last diary of2013 khaleelshamras

നിൻറെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരാനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്
കുറേ പുതുപുത്തൻ നിമിഷങ്ങൾ .
നീ കണ്ട സൊപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമായി ,
നിന്റെ പ്രയത്നത്തിന്
വിജയമെന്ന സമ്മാനമായി ,
നിൻറെ സ്നേഹത്തെ തട്ടിയുണർത്താനായി
കുറേ അഥിതികളേയുമായി
ആ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോനായി
നിൻറെ ജീവിതത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും .
നീ അലസനാവാതെ ,
ലക്ഷ്യം മറന്ന്
അവയെ തട്ടികളയാതിരിക്കുക .
ഈ നിമിഷങ്ങളിലെവിടെയോ
നിന്റെ അന്ദ്യമുണ്ട് .
നീ അവസാനിക്കുന്ന
ആ നിമിഷം വരെയുള്ള
സമയമേ നിനക്കുള്ളൂ .
അത് കളഞ്ഞു കുടിക്കരുത് .
പാഴാക്കരുത് .
നന്മ മാത്രം ചെയ്യുക ,
കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സ് നിലനിർത്തി
നല്ലവനായി ജീവിക്കുക .
ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിയിൽ
എല്ലാ മേഘലകളിലും വിജയം
കയ്വരിച്ച ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിക്ക്
സമ്മാനിക്കാൻ ,
തലമുറകൾക്ക് മാത്ര്കയാക്കാൻ
ഇവിടെ ഭാക്കിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് .
അതിന് ഈ നിമിഷങ്ങളെ
പാഴായി പോവാതെ
ഉപയോഗപെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്