നിധി KHLAEELSHAMRAS

ഈ നിമിഷമെന്ന കൂട്ടിൽ
നിനക്കായി ഒരു നിധിയുണ്ട് .
നിന്റെ കയ്യിൽ
ആ കൂടിൻറെ തക്കോലുണ്ട് .
പ്രയത്നമെന്ന താക്കോൽ .
ആ താക്കോൽ കൊണ്ട്
ഈ നിമിഷമെന്ന കൂട്
തുറക്കുക .
ആ നിധികൾ
സ്വൊന്തമാക്കുക .
പുഞ്ചിരിയായും ,
നല്ലൊരു വാക്കായും ,
കാരുണ്യ പ്രവർത്തിയായും ,
അറിവായും
അവയെ വിതരണം ചെയ്യുക .
ആ നിധി നിൻറെ
ജീവിതത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്