അറിവ് KHALEELSHAMRAS

നീ നിന്നെ കേൾക്കുക .
അറിവിന്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൂടെ
ഒരു വിദ്യാർത്തിയായി
എന്നും യാത്രയാവുക .
ഒരറിവ്‌ നേടുന്നതിന്
ആരും ഒന്നും വിലങ്ങാവരുത് .
നീ നേടിയ
അറിവ് നിന്റെ ശബ്ദമാവണം .
ആ ശബ്ദം സദാ
നിന്നെ നയിക്കണം .
അറിവ്
ഊർജ്ജവും ആനന്ദവുമാണ് .
അത്
സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഘമാണ് .
അത് വിമർശിക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമാവരുത് .
തിരുത്താനും പകർത്താനുമുള്ളതാവനം .
അറിവ് നേടുക
എന്നതാവണം
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്