നിധി .khaleelshamras

മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന
നിന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള
സമീപനം മാറ്റുക .
പിറവിയിൽ നിനക്കു
ലഭിച്ച ഒരു നിധിയാണ്
നിന്റെ ജീവിതം .
നിനക്ക് വേണ്ടത്രയും
ഉപയോഗപെടുത്തി
മരണത്തിന്റെ കയ്കളിലേക്ക്
തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട നിധി .
മരണത്തിനു മുമ്പേ
ആ നിധി വലിച്ചെറിയല്ലേ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്