നിന്റെ വഴിയിൽ khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതം ഇനിയും
നഷ്ടപെട്ടുപോയിട്ടില്ല .
കാരണം നീ ഇന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല .
പ്രായവും സമയവും നീ നോക്കേണ്ട
അതൊന്നും ;നിനക്കുള്ളതല്ല .
നിനക്കുള്ളത് നിന്റെ
ജീവിതവും അതിന്റെ
ഘടികാരവുമാണ് .
ജനനത്തിൽ തിരിയാൻ തുടങ്ങി
മരണത്തിൽ
അതിന്റെ സൂചി
നിലക്കും .
അതിനിടയിൽ
നിനക്കു ചെയ്യാനുള്ളവയൊക്കെ
ചെയ്തു തീർക്കണം .
ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കാതെ
പുതിയ പുതിയ
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്
പിറവി കൊടുക്കുക .
ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക്
നീയുണ്ടാക്കിയ
പ്ലാനിലൂടെ യാത്രയാവുക .
നിന്നെ നിൻറെ വഴിയിൽനിന്നും
തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല .
തെറ്റി പോവുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനുത്തരവാതി നീ മാത്രമാണ്‌ .
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്