ജയിലറ .khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യശരീരവും
ഓരോ ജയിലറയാണ്
ഓരോരോ ആത്മാക്കളെ
ബന്തനസ്ഥനാക്കിവെച്ച ജയിലറ .
ആ ഭിത്തികൾ ഭേദിച്ച്
ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കാണാൻ
കഴിയുന്നില്ല .
ഓരോരുത്തരും സ്വൊന്തം
ചിന്തകൾ തീർത്ത കുടുസ്സായ
ലോകത്ത് ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു .
സ്നേഹവും കാരുണ്യവും
എല്ലാം
ജയിലറയിൽനിന്നുമുള്ള
താൽകാലിക മോചനമാണ് .
ഇരു ആത്മാക്കളെ
പരസ്പരം
കണ്ടറിയലാണ്
സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും
കരുണ കാണിക്കുമ്പോഴും
സംഭവിക്കുന്നത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്