ജീവിതമെന്ന ആഘോഷം khaleelshamras

എല്ലാവരുടേയും വിജയത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുക
സ്വൊന്തം വിജയത്തിനായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം .
മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുക .
സ്വൊയം ഒരു പരാജയത്തെ അഭിമുഗീകരിക്കേണ്ടി
വന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവു .
തിരുത്താനുള്ള പ്രേരണയും .
ഓരോരുത്തരുടേയും സന്തോഷങ്ങളിൽ
പങ്കുചേരുക .
ആ സന്തോഷത്തെ
മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥയാക്കുക .
മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിലും സന്തോഷത്തിലും
പങ്കുചേർന്ന്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ഒരാഘോഷമാക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്