സമയമാവുന്ന പാനപാത്രം khaleelshamras

ചിലത് നേടിയെടുക്കാൻ
മറ്റു ചിലത് ത്യചിക്കേണ്ടിവരും .
ഈ ജീവിക്കുന്ന സമയം
മാത്രമേയുള്ളൂ
നിനക്ക് കർമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കാൻ .
സമയമാവുന്ന പാന പാത്രത്തിൽ
നിനക്കേറ്റവും സംതൃപ്തി
നൽകിയവയും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വിജയം കൊണ്ടുവരുന്നവയുമായ
കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിറക്കുക .
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
നീ ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട
ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്