പിറവിക്കു മുമ്പേ ഒരു ഹർത്താൽ khaleelshamras

ആദ്യം ഒരു കാര്യം
നേടിയെടുക്കാൻ സമരം .
അതിനു വേണ്ടി
കുറേ ഹർത്താലുകൾ .
പിന്നെ ആ കാര്യം
നേടിയെടുത്താലോ
അതു നിർത്തിപ്പിക്കാൻ
കുറെ സമരങ്ങളും
ഹർത്താലുകളും .
എന്നിട്ട്
മാന്യതയുടെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ്
രാജാവാകാൻ കച്ചകെട്ടി നിൽക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയും .
ഇത് ജനങ്ങളാണ്
ചെയ്യുന്നതെന്ന്  .
ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് .
ഇങ്ങിനെ സമയം കൊല്ലാകൊല ചെയ്യാനും
ജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കപെടാനുംമാത്രമായിരുന്നു
ഈ ജനമെങ്കിൽ .
ഇവിടെ നാം പിറക്കേണ്ടിയിരുന്നോ .
പിറവിക്കു മുമ്പേ
ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ
തടയുന്ന ഒരു ഹർത്താൽ
അവാമായിരുന്നില്ലേ , 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്