സമ്മാനപ്പൊതി khaleelshamras

സ്വൊന്തം പിറവിയിൽ
അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം
ഒരുക്കി വെച്ച സമ്മാനമായിരുന്നു
ക്രിക്കെറ്റ് ബോളും ബാറ്റും .
സ്വൊന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ
അത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി .
അതിന്റെ ഉന്നതികളിലെത്തി
ഒരു പാട്
തിരുത്തപെടാൻ കഴിയാത്ത
റിക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു .
കാലം ഇനിയും അയാളെ ഓർക്കും
അയാളിൽൽനിന്നും പഠിക്കും .
പക്ഷെ നിന്റെ പിറവിയിൽ
നിനക്കും ഒരു സമ്മാനം
ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് .
നീ അതു കണ്ടെത്തിയോ ?
കണ്ടെത്തിയവയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ?
അതിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞോ
എന്തുണ്ട് നിനക്ക്
തലമുറകൾക്ക് കയ്മാറാൻ
എന്തുണ്ട് നിന്നിൽ .
അലസനായിരിക്കാതെ
നിനക്ക് ദൈവം
നൽകിയ പ്രതിഭയുടെ സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കുക .
ജീവിക്കുക സമയം പാഴായിപോവാതെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്