ഇഷ്ടം . khaleelshamras

ഓരോരുത്തരുടേയും ഇഷ്ടങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ് .
നിൻറെ ഇഷ്ടങ്ങൾവെച്ച് 
മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ 
അളക്കാതിരിക്കുക .
അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ 
പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക .
ഓരോരുത്തരും സ്വൊന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ 
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 
സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ 
അവരതിൽ ജീവിക്കട്ടെ .
നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിരിക്കാം 
അവരുടെ ഇഷ്ടം .
നീ സിനിമ കണ്ട് സമയം 
കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവനായിരിക്കാം .
പക്ഷെ അവൻ വായന ഇഷ്ടപെട്ടവനായിരിക്കാം .
എന്താ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങിനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ 
എന്ന് നീ അവനോട് ചോദിക്കരുത് .
കാരണം ആ വായന 
അവനു നൽകുന്ന സുഖം അതിൽ ഇല്ലാതാവും .
മറിച്ച് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക 
നീയും ചിലത് പഠിക്കുക 
അവനിൽനിന്നും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്