മരിച്ചവനായി ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ khaleel shamras my diary

ചില ദിവസങ്ങളിൽ നീ നിന്റെ ജീവിതം മറക്കുന്നു .
ശാന്തിനിറഞ്ഞ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥ
നീ സ്വൊയം കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
അശാന്തമാക്കുന്നു .
നിന്റെ മനസ്സിന് തീ കൊളുത്താൻ
നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും കഴിയില്ല
എന്ന സത്യം മൂടിവെച്ച്
അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത്വം
മാറ്റാരുടെയെങ്കിലും
തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു .
നീ നിന്റെ ജീവിതവും ലക്ഷ്യവും
മറക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ
നീ അലസനും വിരസനുമാണ്
മനസ്സിന് അന്ധതയാണ് .
ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട
ആദ്യകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി
തികച്ചും അപ്രസക്തമായ
കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിതം തളച്ചിടുന്നു .
ഇത്തരം
മരിച്ചവനായി ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ
ഇനി ആവർത്തിക്ക പെടാതിരിക്കട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്