കൊച്ചു കൊച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങൾ khaleelshamras


നിൻറെ നല്ലൊരു വാക്ക് ,
നിൻറെ മനസ്സിൽവിരിഞ്ഞ ഒരു പുഞ്ചിരി .
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടം
ഇത്തരം നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന
കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ
നിന്നിലും അത് ലഭിച്ചവരിലും
സ്രിഷ്ട്ടിക്കുന്ന വലിയ വലിയ
മാറ്റങ്ങൾ ,
അത് നിൻറേയും അവരുടേയും
ജീവിതമാവുന്ന വാഹനത്തിൽ
നിറക്കുന്ന ശക്തമായ  ഊർജജം .
ഇതൊക്കെ
നിന്നെ അത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ
നിറക്കുടമാക്കട്ടെ .Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras