സൂപ്പെർസ്റ്റാറേ ..................khaleelshamras


സിനിമാ സൂപ്പർസ്റ്റാറിന് സ്വൊന്തം
ആരോഗ്യവും സൌന്ദര്യവും വളരെ പ്രധാനപെട്ടതാണ് .
ആ ശ്രദ്ധയാണ് അവരെ നിത്യയൌവനത്തിൽ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് .\
അതുകൊണ്ട് വ്യായാമം മുറപോലെ നിർവഹിക്കാനും
ഭക്ഷണക്രമീകരണം ചര്യയാക്കാനും
അവർക്ക് കഴിയുന്നു .
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന സിനിമയിലെ
ഏക സൂപ്പർസ്റ്റാർ ആയ
നീമാത്രം എന്തുകൊണ്ട്
അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല .
നിന്റെ റോൾ അഭിനയിച്ചു തീർക്കാൻ
നീ മാത്രമേ ഉള്ളു എന്നിരിക്കെ
നിന്റെ നിത്യയൌവനം നിലനിർത്തൽ
നിൻറെ ജീവിതത്തിലെ
ഓരോ ദിവസത്തിലേയും ആദ്യകാര്യമാണ് .
നിനക്കായി അവ നിർവഹിക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ല
എന്നതിനാൽ
ചിട്ടയായ വ്യായാമവും
ഭക്ഷണക്രമീകരണവും
ദിനചര്യയാക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras