സൌന്ദര്യം khaleelshamras

ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ
നീ അവഗണിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ
അവ ഒരിക്കലും
നിന്നെ ഒരു വൈരൂപിയാക്കുന്നില്ല .
മാനസ്സിക വയ്കല്യങ്ങളാണ്
നിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ
ഒരു വൈരൂപിയാക്കുന്നത് .
മാനസ്സിക വൈകല്യങ്ങൾ
മാലിന്യങ്ങളാണ് .
അസൂയയുടേയും പകയുടേയുമൊക്കെ
അഴുക്കാണ് അത് .
അത് ചീഞ്ഞു നാറും
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
നിന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കുക
മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റി .
നിൻറെ ശരീരത്തിന്റെ
രൂപമെങ്ങിനെയായാലും
നിന്റെ മനസ്സിനെ സുന്ദരമാക്കി സൂക്ഷിക്കുക .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്