ശരീരത്തിലെ പോരായ്മകൾ .khaleelshamras


ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായി തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ പോലും
സ്വൊന്തം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ശരീരത്തിലെ
എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മയെ കുറിച്ചോർത്ത്
വിഷമിക്കുന്നവൻ ആണ് .
അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചോർത്തുള്ള
മനസ്സിന്റെ വേവലാതികൾ
എല്ലാരിലും ഉള്ള ഒന്നാണ് .
അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ
സമയംകൊല്ലിയും
അവന്റെ മനസ്സിന് തൊടുത്തുവിട്ട അഗ്നിയുമാണ് .
സ്വൊന്തം ശാരീരികാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ
വേണ്ടൊതെക്കെചെയ്ത്
അത്തരം ചിന്തകളെ വർജിക്കുക .
അതാണ്‌ വിജയിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras