നിൻറെ സ്വൊന്തം khaleelshamras

നിൻറെ ജീവിതത്തിൽ നീ സംതൃപ്‌തനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ 
അതിൽ സംതൃപ്‌തനാവാൻ മറ്റൊരാളുമില്ല .
നിൻറെ ജീവിതം 
നിനക്കു മുമ്പിൽമാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന 
നിധിയാണ് .
അത് ഉപയോഗപ്രതമാക്കാൻ 
നിനക്കാവുനില്ലേൽ 
അതുപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ല .
നീ ജീവിതത്തിൽ 
മുഷിഞ്ഞിരിക്കുകായാണേൽ 
അറിയുക .
ആ മുഷിപ്പ് 
നിന്റെ മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ 
മാറ്റ് കുറക്കുകയാണ് .
പിന്നെന്തിന്‌ നിനക്ക് മുഷിഞ്ഞവനാവണം .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്