തീരുമാനങ്ങൾ khaleelshamras


തീരുമാനങ്ങൾ നാളെകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയല്ല .
റെഫെറി റെഡിയെന്ന്‌ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഓട്ടക്കാരാൻ ഓടിതുടങ്ങിയപോലെ .
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അതെ നിമിഷം
അവയെ പ്രാവർത്തികമാക്കി തുടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് .
റെഡി പറഞ്ഞിട്ടും ഓടി തുടങ്ങാത്ത
ഓട്ടക്കാരൻ ഒന്നിങ്കിൽ പരാചയപെടുകയോ
പുറത്താകുകയോ ചെയ്യുമെന്നതുപോലെ
തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
വയ്കിക്കുന്നവരും
ജീവിതത്തെ പരാചയത്തിലേക്കാവും
കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras