വ്യായാമം khaleelshamras diary.

വ്യായാമം മരിക്കുന്ന ദിവസം
വരെ തുടരേണ്ട ഒരുകാര്യമാണ് .
അത് നിത്യ ശീലമാക്കുക .
കുറച്ചു ദിവസത്തെ വ്യായാമം
കൊണ്ടുതന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായി
നിനക്കു തോന്നും .
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്
മനസ്സിലായികൊള്ളണമെന്നില്ല .
അതുകൊണ്ടാണ്
നീ തടികുറഞെന്നു കരുതുമ്പോഴും
അവർ കൂടിയെന്നു പറയുന്നത് .
അതുകേട്ട് നിത്യ വ്യായാമത്തിൽനിന്നും
പിന്തിരിഞോടരുത് .
സ്വൊന്തം മനസ്സിനെ കേൾക്കുക .
തടി കുറഞ്ഞ സ്വൊന്തം രൂപം
മനസ്സിൽകാണുക /.
ആ രൂപം നിലനിർത്താനും അതിലേക്കെത്താനും
പര്രിശ്രമിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras