ദൌത്യം khaleel shamras diary.

ഓരോ ദിവസവും നിമിഷവും
നിനക്കു തരുന്ന ദൌത്യങ്ങൾ
ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുക .
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ
നീ കാണുന്ന നിന്റെ പ്രതിരൂപം
നിന്റെ ദൌത്യം മാത്രമാവണം .
അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും
നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല .
നിന്റെ ദൗത്യനിർവഹണത്തിൽ
ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക .
ഈ ഒരു സമയത്തിലും
അതു നിനക്കുമുന്പിൽ
വെക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലും
ശ്രദ്ധിക്കുക .
ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക
ചിട്ടയായ ചിന്തകളിലൂടെയും
പ്രവർത്തികളിലൂടെയും


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്