നിനക്കും മരണത്തിനുമിടയിൽ .khaleelshamraS

അയാൾ മരിച്ചുകിടക്കുകയാണ് .
കണ്ടു തീരാത്ത സ്വോപ്നങ്ങൾ ഭാക്കിയാക്കി .
പൂർത്തീകരിക്കപെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുമായി .
ഭാദ്യതകൾ ഭാക്കിയാക്കി ,\
അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് .
അയാളിൽ ഒരു നിമിഷം നീ നിന്നെ കാണുക .
ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നീയാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക .
അതിനു ശേഷം വീണ്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരികെ വരിക .
നിൻറെ ഭാദ്യതകൾ നിറവേറ്റപെടുന്നുണ്ടോ ?
ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപെടുന്നുണ്ടോ ?
നിനക്ക് ലഭിച്ച സമയമെന്ന അനുഗ്രഹത്തെ
ഫലപ്രതമായി ഉപയോഗിക്കപെടുന്നുണ്ടോ ?
നിനക്കും നിന്റെ മരണത്തിനുമിടയിലെ
ജീവിതമെന്ന അവസരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ
വ്യക്തമായ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഉപയോഗപെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്