ചിന്ത khaleelshamras diary. 11.09.13

നീയെന്നെ അറിയുന്നില്ല
കാരണം ഞാനെന്തു ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയില്ല .
എൻറെ ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വൊപ്നങ്ങളെ
നീ കണ്ടില്ല .
എൻറെ ചിന്തകളാണ് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ എന്നതിനാലും
മറ്റൊരാൾക്കും അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാലും
എൻറെ ചിന്തകൾക്ക് എൻറെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം .
അതിനെ ചീത്തയിലേക്ക് പോവാതെ
അതിന്റെ സ്വോസ്തത നഷ്ടപെടാതെ
പിടിച്ചു നിർത്തൽ എന്റെ ഭാദ്യതയാണ് .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്