നീ വന്നു khaleelshamras


എൻറെ കണ്മുമ്പിൽ സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി
നീ പ്രത്യക്ഷപെട്ടു .
ഹ്രദയത്തിൽ നീ സ്വൊർഗം പണിതു .
ചിന്തകളിൽ നീ ജീവനായി .
എൻറെ കാതുകളിൽ നീ കവിതകളായി .
പൂക്കളിലും അരുവിയിലും
ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം കണ്ടു .
എന്റെ സമയമാവുന്ന പാത്രം
നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളാൽ നിറച്ചു .
പക്ഷെ
എന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പിൽ നീ വന്നു
എൻറെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയമായി .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്